นางเรวดี  รัตนะมาลา    
    ผู้อำนวยการกลุ่ม    
         
   
นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์   นางสาวดารุณี  สินแสงวัฒน์   นางศศิวดี  กอเดร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
         
       
    นางสาวฮาดีบะห์  อาหามะ    
    พนักงานราชการ    
         
 
 
url and counting visits