นางสาวอามีเนาะ มามุ    
    ผู้อำนวยการกลุ่ม    
         
   
นางสาวพรรณพิทชญาภรย์ ขุนจันทร์   นางศิรประภา เซ้งเถียร   นางสาวปราณีต ทองหนัก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
         
   
นายประกิจ ช่วยเรือง   นางสาวสมฤดี อยู่ดี   นางสาวนะดา ศศิรพา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
         
   
นางสาวอรสุธี คงมา   นางสาวนิฤมลมาตย์ คงคากุล   นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
         
   
นางสาวรอซีด๊ะ เฮ็ง   นายนิอับดุลรอมัน มุหะ   นางสาวดรุณี จันทร์แก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   ศึกษานิเทศก์
         
       
    นายมะรอกิต ดอเลาะ    
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    
         
 
 
url and counting visits